Subsidie aanvragen

Achtergrond

Stichting Project Open Air NL is opgericht met als missie het bestrijden van de (gevolgen van de) door het SARS-CoV-2 virus veroorzaakte COVID-19 pandemie. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en ontlasten van de zorg.

De manier waarop we dit doen heeft zich de afgelopen periode ontwikkeld. Tijdens de oprichting konden de reguliere leveranciers de grote vraag naar kritische (beademings-)apparatuur en andere essentiële onderdelen niet aan. De focus van de stichting lag toen op het faciliteren van aanvullende productie. Inmiddels staat de stichting ook open voor andere oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan preventie, behandeling en nazorg van COVID-19. Hieronder vallen noodbeademing, thuismonitoring en alternatieven voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

In deze context financieren wij, vanuit de opbrengst van onze crowdfunding campagne, projecten en initiatieven die bijdragen aan deze missie. Deze mogelijkheid is ook beschikbaar voor externe projecten en initiatieven. Hier gaat het om initiatieven voor met name de Nederlandse gezondheidszorg waar een barrière de toepasbaarheid in de weg staat. De bijdrage kan gezien worden als een eenmalige innovatie-impuls of als groeikapitaal, om bijvoorbeeld inkoop van materialen of opschaling mogelijk te maken. Zo kan het gebruikt worden voor een certificering, of een capaciteitsuitbreiding waardoor meer zorgverleners geholpen kunnen worden.

Geïnteresseerden die hier graag gebruik van willen maken dienen een aanvraag in te dienen voor financiering bij het bestuur van Stichting Project Open Air NL. Gebruik de template op onze website om de aanvraag vorm te geven, en stuur dit document in PDF naar info@projectopenair.nl, met als titel “aanvraag financiering”. Dit adres kan ook gebruikt worden voor eventuele vragen en/of het voorbespreken van de aanvraag.

Wat kan worden aangevraagd?

De maximum bijdrage vanuit Stichting Project Open Air NL per project bedraagt €5000. Alleen bij grote uitzondering zal de maximumbijdrage per project hoger zijn dan €5000. Het totale budget beschikbaar voor toekenning van financiering aan projecten is afhankelijk van de totale opbrengst van onze crowdfunding campagne, alsmede het aantal en de grootte van de te financieren projecten.

Aangezien het budget tot stand komt door vrijwillige donaties van particulieren en uit het bedrijfsleven, voelt Stichting Project Open Air NL een zware verantwoordelijkheid om te waarborgen dat dit geld ten alle tijden ten goede komt aan het primaire doel van de stichting. Dit betekent dat wij een aantal voorwaarden stellen aan financiering.

Ten eerste verwachten wij een eigen bijdrage van de aanvrager(s). Bij voorkeur wordt de financiële ondersteuning alleen gebruikt voor de aanschaf (tegen kostprijs) van grondstoffen, onderdelen, halffabricaten of machines nodig voor de ontwikkeling en/of productie van de zorgoplossing, of voor eenmalige uitgaven zoals verzendkosten of certificering. Manuren mogen slechts beperkt, en alleen indien hier een goede verklaring voor is, en niet meer dan kostendekkend worden opgevoerd, met een maximum van €35 per uur.

Ten tweede spreken wij een voorkeur uit voor projecten die zonder winstoogmerk opereren. Als uitzondering geldt hier het maken van bescheiden winst over het uiteindelijke resultaat om direct te investeren in opvolgende ontwikkeling en opschaling. Dit betekent dat wij woekerprijzen willen voorkomen, waarvoor wij het gesprek aangaan met de aanvrager over eventuele winstmarges en vragen naar een rekenmodel voor inkoop/verkoop.

Ten slotte is het binnen de te financieren projecten de verantwoordelijkheid van de aanvrager geen inbreuk te maken op intellectueel eigendom van derde partijen en zorg te dragen dat resultaten aan medische eisen voldoen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor financiering, moet het project minimaal voldoen aan de volgende eisen:

 • Eigen bijdrage van de aanvrager(s): manuren bij voorkeur op basis van vrijwilligerswerk, alle materialen en activiteiten tegen niet meer dan de kostprijs.
 • Geen woekerprijzen: uiteindelijke resultaat wordt tegen redelijke prijzen verkocht aan (Nederlandse) zorginstellingen.
 • Creatieve oplossing voor een gebrek aan materiaal of onderdelen tijdens de COVID-19 crisis: op basis van een vraag vanuit medisch personeel / ziekenhuis.
 • In Nederland gebaseerd, of voor Nederland toepasbaar: levert een resultaat dat snel en in voldoende aantallen kan worden geproduceerd.
 • Lopend project, of kan snel worden opgestart door steun van Stichting Project Open Air NL: de aanvraag betreft een specifieke barrière die genomen moet worden in het totale ontwikkelproces.
 • Maximum budget van €5000: in principe aangewend voor kosten die worden gemaakt na toekenning van de financiering.

Procedure

 1. Stuur je aanvraag in PDF formaat naar info@projectopenair.nl, met als titel “aanvraag financiering”.
 2. In de eerstvolgende bestuursvergadering (minimaal wekelijks) wordt de aanvraag besproken door het bestuur en getoetst op onder andere:
  1. Relevantie
  2. Haalbaarheid van het plan
  3. Overeenkomsten met missie en doelen van stichting Project Open Air NL
  4. De gestelde voorwaarden
  5. Vergelijkbaarheid met/aanvulling op andere aanvragen
  6. Bedrag beschikbaar op dat moment (en in de nabije toekomst)
 3. De uitslag wordt zo snel mogelijk na de bestuursvergadering door een bestuurslid gecommuniceerd

Verantwoording en afronding

 1. Na toekenning van de financiering wordt er een overeenkomst getekend tussen de aanvrager en Stichting Project Open Air NL. Hierin worden de voorwaarden schriftelijk vastgelegd.
 2. Na afloop van het project dient er een verantwoording afgelegd te worden over behaalde resultaten en werkelijk gemaakte kosten. Deze (korte) eindrapportage moet ten minste bevatten:
  1. Een beschrijving van de stappen die zijn gemaakt en de resultaten van het project (e.g. inclusief foto’s);
  2. Een beschrijving van de werkelijke impact die het project heeft gehad op de (Nederlandse) zorg (e.g. aantallen geleverde producten);
  3. Een beschrijving van de toegevoegde waarde die de financiering vanuit Project Open Air NL heeft gespeeld;
  4. Bewijs van gemaakte kosten in de vorm van facturen cf. factuureisen voor een btw-administratie.
 3. In de meeste gevallen zal Stichting Project Open Air NL pas overgaan tot betaling na ontvangst van de eindrapportage. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer het initiatief stil zal komen te vallen door het gebrek aan financiële middelen, kan de stichting hier van afwijken.

Download hier het aanvraagtemplate.